Pakistan


2015

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1496507623993043.1073741840.1457767607867045]

Summer Workshops

 


[iframe src=”https://player.vimeo.com/video/135587753″ width=”70%” height=”382″ frameborder=”0″ webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen]
[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1480371508939988.1073741838.1457767607867045]
[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1480252615618544.1073741836.1457767607867045]
[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1480343595609446.1073741837.1457767607867045]
[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1479881405655665.1073741834.1457767607867045]
[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1480003315643474.1073741835.1457767607867045]

Devoxx4Kids Pakistan Orientation Ceremony

[iframe src=”https://player.vimeo.com/video/132408991″ width=”70%” height=”376″ frameborder=”0″ webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen]
Remarks of Kids on our 1st Orientation Ceremony
Credits: Tanzeel Tariq

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1461763500800789.1073741831.1457767607867045]

Devoxx4kids Pakistan at Pakistan’s Grand Education Expo


[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1457771584533314.1073741828.1457767607867045]